Vol 5, No 4 (August 30, 2013): Journal of Thoracic Disease

Original Article

Is tail vein injection a relevant breast cancer lung metastasis model?
Omar M. Rashid, Masayuki Nagahashi, Suburamaniam Ramachandran, Catherine I. Dumur, Julia C. Schaum, Akimitsu Yamada, Tomoyoshi Aoyagi, Sheldon Milstien, Sarah Spiegel, Kazuaki Takabe
What is the difference between FEV1 change in percentage predicted value and change over baseline in the assessment of bronchodilator responsiveness in patients with COPD?
Wenhua Jian, Jinping Zheng, Yi Hu, Yin Li, Yi Gao, Jiaying An
Re-administration after the failure of gefitinib or erlotinib in patients with advanced non-small cell lung cancer
Zhengbo Song, Xinmin Yu, Chunxiao He, Beibei Zhang, Yiping Zhang
Temperament and character profiles of male COPD patients
Hasan Kahraman, Fatma Ozlem Orhan, Mustafa Haki Sucakli, Ali Ozer, Nurhan Koksal, Bilal Sen
C-reactive protein levels are raised in stable Chronic obstructive pulmonary disease patients independent of smoking behavior and biomass exposure
Funda Aksu, Nermin Çapan, Kurtuluş Aksu, Ruhsar Ofluoğlu, Sema Canbakan, Bünyamin Yavuz, Kadir Okhan Akin
Does roflumilast improve dyspnea in patients with chronic obstructive pulmonary disease? A meta-analysis
Lei Pan, Yong-Zhong Guo, Bo Zhang, Jun-Hong Yan
Should the cut-off value of D-dimer be elevated to exclude pulmonary embolism in acute exacerbation of COPD?
Evrim Eylem Akpınar, Derya Hoşgün, Beyza Doğanay, Gökçe Kaan Ataç, Meral Gülhan
Factors associated with treatment outcome in 64 HIV negative patients with multidrug resistant tuberculosis
Ebru Ünsal, Müjgan Güler, Ruhsar Ofluoglu, Nermin Capan, Filiz Cimen
Percutaneous cavitary lavage in the diagnosis of pulmonary cavities
Umit Belet, Serhat Fındık, Zafer Ozmen, Atilla Guven Atici, Huseyin Akan
Which type of surgery should become the preferred procedure for malignant pleural mesothelioma: extrapleural pneumonectomy or extended pleurectomy?
Mehmet Ali Bedirhan, Levent Cansever, Adalet Demir, Süleyman Ceyhan, Hasan Akın, Halide Nur Ürer, Aysun Ölçmen, Celalettin Kocatürk, İbrahim Dinçer
Incidence and risk factors for acute lung injury after open thoracotomy for thoracic diseases
Shihua Yao, Teng Mao, Wentao Fang, Meiying Xu, Wenhu Chen
The effects of long-acting β2-agonists plus inhaled corticosteroids for early reversibility in patients with airway obstruction
Sevket Ozkaya, Adem Dirican, Tibel Tuna
Perfusing chemotherapy by percutaneous lung puncture “holing” for pulmonary tuberculoma—a ten-year single center experience
Shu-Hua Yang, Ping Zhan, Hui-Huan Mao, Xu-Dong Shi, Ling-Ling Wang
Antitumor effect of para-toluenesulfonamide against lung cancer xenograft in a mouse model
Yang Gao, Yonghua Gao, Weijie Guan, Liyan Huang, Xiaoming Xu, Chenting Zhang, Xiuqing Chen, Yizhuang Wu, Guangqiao Zeng, Nanshan Zhong
Comparison of the prognostic values of various nutritional parameters in patients with esophageal squamous cell carcinoma from Southern China
Peng Sun, Fei Zhang, Cui Chen, Xin An, Yu-Hong Li, Feng-Hua Wang, Zhi-Hua Zhu
Construction of a cell model of β2-adrenoceptor downregulation
Hua Liu, Yun Chen, Jun Li, Weishuai Zhang, Songshi Ni
Surgical outcome of esophageal tuberculosis secondary to mediastinal lymphadenitis in adults: experience from single center in China
Buqing Ni, Xiaohu Lu, Qixing Gong, Wei Zhang, Xiao Li, Hai Xu, Yongfeng Shao, Shijiang Zhang
A 4-year surveillance of antimicrobial resistance patterns of Acinetobacter baumanni in a university-affiliated hospital in China
Ting Xu, Wenying Xia, Guodong Rong, Shiyang Pan, Peijun Huang, Bing Gu
Severe intraoperative complications during VATS Lobectomy compared with thoracotomy lobectomy for early stage non-small cell lung cancer
Chaoyang Liang, Huanshun Wen, Yongqing Guo, Bin Shi, Yanchu Tian, Zhiyi Song, Deruo Liu

Case Report

Primary pleural lymphoma: a rare case and a synopsis of the literature
Xiaohu Ru, Mingjian Ge, Li Li, Yidan Lin, Lunxu Liu
Atypical histiocytosis in the lung
Hong Li, Weijun Cao, Huiping Li, Rongxuan Zhang, Ying Zhou, Jinfu Xu, David H. Garfield
Pulmonary mixed squamous cell and glandular papilloma mimicking adenocarcinoma: a case study and literature review
Dongliang Lin, Yanxia Jiang, Jigang Wang, Li Ding, Fangjie Xin, Han Zhao, Yujun Li
A tuberculous abscess of the chest wall in a renal allograft recipient
Ye Zhang, Hui Li, Tong Li, Wen-Qian Zhang
Aberrant right subclavian artery in video-assisted thoracoscopic esophagectomy
Yidan Lin, Mingxia Li, Xian Liu
Trans-aortic excision of intraventricular lipoma with the assistance of arthroscopic camera
Vasileios Patris, Mihalis Argiriou, Niki Lama, Timothy Sakellaridis, Christos Charitos
Is pneumothorax after acupuncture so uncommon?
Michael Stenger, Nicki Eithz Bauer, Peter B. Licht
Childhood bronchial tuberculosis: report of one case and literature review
Chun-Mei Hu, Chun-Yang Yin, Xiao-Yan Gu, Xia Zhang
Spindle cell lipoma: a rare tumor of the mediastinum
Elvira La Mantia, Renato Franco, Raffaele Rocco, Gaetano Rocco
Primary intrapulmonary malignant peripheral nerve sheath tumor mimicking lung cancer
Elvira La Mantia, Renato Franco, Monica Cantile, Raffaele Rocco, Annarosaria De Chiara, Nicola Martucci, Gaetano Rocco
Refractory hypertension with massive proteinuria may be reversed in renal artery stenosis patients with low proteinuria selectivity index after stenting
Bing Gu, Qin Che, Weihao Li, Chuanwei Zhou, Di Xu, Junhong Wang, Yan Guo
Pneumocystis jiroveci pneumonia in patients with non-Hodgkin’s lymphoma after Rituximab-containing regimen: two cases of report and literature review
Xu-Qin Jiang, Lei Fang, Xiao-Dong Mei, Xiao-Jing Wang, Ming-Hong Bao
Amylase: sensitive tumor marker for amylase-producing lung adenocarcinoma
Jie Zhang, Lixia Zhang, Shiyang Pan, Bing Gu, Yuping Zhen, Jiabin Yan, Yiqin Zhou
A case report of pulmonary cryptococcosis presenting as endobronchial obstruction
Qing Zhou, Bijie Hu, Changzhou Shao, Chunmei Zhou, Xing Zhang, Dong Yang, Chun Li
Calcium oxalate crystal deposition in a patient with Aspergilloma due to Aspergillus niger
Miku Oda, Takeshi Saraya, Megumi Wakayama, Kazutoshi Shibuya, Yukari Ogawa, Toshiya Inui, Emi Yokoyama, Manami Inoue, Hiroaki Shimoyamada, Masachika Fujiwara, Tomohiro Ota, Hajime Takizawa, Hajime Goto
Fibrous lung tumor: a peculiar case
Barbara Barrettara, Gaetano Napoli, Angelo Lacitignola, Paolo Sardelli

Disclosure:

1. The series “ICC COLUMN: The Voice of the Patient” was commissioned by the Editorial office, Journal of Thoracic Disease without any sponsorship or funding. Lawrence Grouse served as the unpaid Guest Editor for the series.