Vol 6, No 5 (May 08, 2014): Journal of Thoracic Disease

Original Article

TBNA with and without EBUS: a comparative efficacy study for the diagnosis and staging of lung cancer
Junhong Jiang, Robert Browning, Noah Lechtzin, Jianan Huang, Peter Terry, Ko Pen Wang
The Six-Minute-Walk Test in assessing respiratory function after tumor surgery of the lung: a cohort study
Oliver Rick, Tsegaye Metz, Michael Eberlein, Joachim Schirren, Servet Bölükbas
Myocardial performance index for detection of subclinical abnormalities in patients with sarcoidosis
Mehmet Gungor Kaya, Zuhal Simsek, Bahadir Sarli, Hakan Buyukoglan
Effectiveness and safety of diagnostic flexi-rigid thoracoscopy in differentiating exudative pleural effusion of unknown etiology: a retrospective study of 215 patients
Bao-An Gao, Gang Zhou, Li Guan, Ling-Yun Zhang, Guang-Ming Xiang
Characterization of primary symptoms leading to Chinese patients presenting at hospital with suspected obstructive sleep apnea
Zhe Li, Lina Du, Yun Li, Lili Huang, Fei Lei, Linghui Yang, Tao Li, Xiangdong Tang
Symptom prevalence and risk factors for asthma at the rural regions of Denizli, Turkey
Erhan Uğurlu, Sevin Başer Öncel, Fatma Evyapan
Efficacy and safety of low-dose clopidogrel after 12-month dual antiplatelet therapy for patients having drug-eluting stent implantation
Xiao-Dong Zhuang, Ming Long, Cui-Ling Li, Cheng-Heng Hu, Zhi-Ming Du, Xin-Xue Liao
Female breast cancer statistics of 2010 in China: estimates based on data from 145 population-based cancer registries
Hongmei Zeng, Rongshou Zheng, Siwei Zhang, Xiaonong Zou, Wanqing Chen
The association between airflow obstruction and radiologic change by tuberculosis
Yong Il Hwang, Joo Hee Kim, Chang Youl Lee, Sunghoon Park, Yong Bum Park, Seung Hun Jang, Cheol Hong Kim, Tae Rim Shin, Sang Myun Park, Yun Su Sim, Dong-Gyu Kim, Myung-Goo Lee, In-Gyu Hyun, Ki-Suck Jung
Hemoglobin in normal range, the lower the better?—Evidence from a study from Chinese community-dwelling participants
Lianxiang Ren, Bing Gu, Yixing Du, Xin Wu, Xinjian Liu, Hui Wang, Li Jiang, Yan Guo, Junhong Wang
Diagnostic and prognostic significance of lysophosphatidic acid in malignant pleural effusions
Cui-Qing Bai, Yan-Wen Yao, Chun-Hua Liu, He Zhang, Xiao-Bing Xu, Jun-Li Zeng, Wen-Jun Liang, Wen Yang, Yong Song
Analysis of mutations in 7 candidate genes for dextro- Transposition of the great arteries in Chinese population
Liming Lei, Haoming Lin, Shilong Zhong, Zhiwei Zhang, Jimei Chen, Xin-Xin Li, Xiyong Yu, Xaioqing Liu, Jian Zhuang
Anti-endothelial cell antibodies in connective tissue diseases associated with pulmonary arterial hypertension
Xiao-Dan Liu, Sheng-Yu Guo, Li-Li Yang, Xiao-Li Zhang, Wen-Yi Fu, Xiao-Fei Wang

Brief Report

Infrequent ERBB2 mutations in Chinese patients with non-small cell lung cancer
Shuidong Feng, Hongyan Ling, Hui Guo, Lingling Tong, Guobin Hu, Li Liao, Xueying Lv, Hongzhuan Tan, Yimou Wu

MALDI-TOF MS in Clinical Microbiology1

Rapid laboratory diagnosis for respiratory infectious diseases by using MALDI-TOF mass spectrometry
Yun F. (Wayne) Wang, Jianfeng Fu
Application status of MALDI-TOF mass spectrometry in the identification and drug resistance of Mycobacterium tuberculosis
Ruixue Zhang, Yin Long, Wenfang He, Xiaoke Hao, Jiayun Liu
MALDI-TOF MS versus VITEK 2 ANC card for identification of anaerobic bacteria
Yang Li, Bing Gu, Genyan Liu, Wenying Xia, Kun Fan, Yaning Mei, Peijun Huang, Shiyang Pan
Performance of mass spectrometric identification of bacteria and yeasts routinely isolated in a clinical microbiology laboratory using MALDI-TOF MS
Weiping Wang, Haiyan Xi, Mei Huang, Jie Wang, Ming Fan, Yong Chen, Haifeng Shao, Xiaojun Li
Comparative study of MALDI-TOF MS and VITEK 2 in bacteria identification
Ling Guo, Liyan Ye, Qiang Zhao, Yanning Ma, Jiyong Yang, Yanping Luo
Comparison of MALDI-TOF MS, gene sequencing and the Vitek 2 for identification of seventy-three clinical isolates of enteropathogens
Jiankai Deng, Liang Fu, Ruilian Wang, Nan Yu, Xixia Ding, Lingxiao Jiang, Yanping Fang, Changhong Jiang, Lijuan Lin, Ying Wang, Xiaoyan Che
The value of matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry in identifying clinically relevant bacteria: a comparison with automated microbiology system
Chunmei Zhou, Bijie Hu, Xuelian Zhang, Shenglei Huang, Yuzhang Shan, Xiangru Ye
Necrotizing pneumonia and empyema caused by Neisseria flavescens infection
Ling Huang, Lan Ma, Kun Fan, Yang Li, Le Xie, Wenying Xia, Bing Gu, Genyan Liu

Between You and Me4

Gomers
Lawrence Grouse

Images of the Issue

Effusion cytology: an effective method for the diagnosis of pulmonary lymphangioleiomyomatosis
Daming Fan, Li Ding, Hui Liu, Jigang Wang, Wenwen Ran, Yujun Li, Dongliang Lin

Disclosure:

1. The series “MALDI-TOF MS in Clinical Microbiology” was commissioned by the Editorial office, Journal of Thoracic Disease without any sponsorship or funding. Bing Gu served as the unpaid Guest Editor for the series.

2. The series “ICC COLUMN: The Voice of the Patient” was commissioned by the Editorial office, Journal of Thoracic Disease without any sponsorship or funding. Lawrence Grouse served as the unpaid Guest Editor for the series.

3. The series ”Medical Writing” was commissioned by the Editorial office, Journal of Thoracic Disease without any sponsorship or funding.

4. The series “Between You and Me” was commissioned by the Editorial office, Journal of Thoracic Disease without any sponsorship or funding.