%0 Journal Article %T DACT2 regulates structural and electrical atrial remodeling in atrial fibrillation %A Hou, Jian %A Huang, Shaojie %A Long, Yan %A Huang, Jiaxing %A Yang, Song %A Yao, Jianping %A Chen, Guangxian %A Yue, Yuan %A Liang, Mengya %A Mei, Bo %A Li, Jiawen %A Wu, Zhongkai %J Journal of Thoracic Disease %D 2020 %B 2020 %9 %! DACT2 regulates structural and electrical atrial remodeling in atrial fibrillation %K %X %U https://jtd.amegroups.com/article/view/39011 %V 12 %N 5 %P 2039-2048 %@ 2077-6624