Guideline


Chinese expert consensus on mediastinal lymph node dissection in esophagectomy for esophageal cancer (2017 edition)

Hui Li, Wentao Fang, Zhentao Yu, Yousheng Mao, Longqi Chen, Jie He, Tiehua Rong, Chun Chen, Haiquan Chen, Keneng Chen, Ming Du, Yongtao Han, Jian Hu, Jianhua Fu, Xiaobin Hou, Taiqian Gong, Yin Li, Junfeng Liu, Shuoyan Liu, Lijie Tan, Hui Tian, Qun Wang, Jiaqing Xiang, Meiqing Xu, Xin Ye, Bin You, Renquan Zhang, Yan Zhao, on behalf of The Society of Esophageal Tumor, Chinese Anti-Cancer Association

Abstract

Esophageal cancer is an aggressive malignancy and a major cause of cancer-related deaths globally. In 2012, about 460,000 new cases of esophageal cancer were diagnosed worldwide, with 400,000 deaths attributed to the disease (1).

Download Citation