Erratum to simple pre-procedure risk stratification tool for contrast-induced nephropathy

Zhonghan Ni, Yan Liang, Nianjin Xie, Jin Liu, Guoli Sun, Shiqun Chen, Jianfeng Ye, Yibo He, Wei Guo, Ning Tan, Jiyan Chen, Yong Liu, Zhujun Chen, Shouhong Wang

Abstract

Erratum to: J Thorac Dis 2019;11:1597-610