Terlipressin in septic shock: what do we know?

Zi-Meng Liu, Xiang-Dong Guan