Spontaneous ventilation versus mechanical ventilation during video-assisted thoracoscopic surgery for spontaneous pneumothorax: a study protocol for multicenter randomized controlled trial

Fei Cui, Ke Xu, Hengrui Liang, Wenhua Liang, Jingpei Li, Wei Wang, Hui Liu, Jun Liu, Jianxing He