Identification of the segmental structures of the right upper lobe of the lung using non-enhanced thin-slice CT

Renfeng Wang, Yi Zhang, Quanteng Hu, Ke Jin, Gang Huang, Jianfei Shen, Feichao Bao