Original Article


Association of renal cyst and type A acute aortic dissection with hypertension

Jinlan Bao, Shaoxin Zheng, Canxia Huang, Jun Tao, Ying Tang, Runlu Sun, Qi Guo, Jingfeng Wang, Yuling Zhang

Download Citation