Prevalence and clinical significance of pleural effusion in patients with acute pulmonary embolism: a retrospective study

Jiarui Zhang, Haixia Zhou, Adila Aili, Maoyun Wang, Yongchun Shen, Qun Yi