Risk factors for and outcomes of prolonged mechanical ventilation in patients received DeBakey type I aortic dissection repairment

Min Ge, Zhigang Wang, Tao Chen, Yongqing Cheng, Jiaxin Ye, Lichong Lu, Cheng Chen, Dongjin Wang