Postoperative atrial fibrillation in pneumonectomy for primary lung cancer

Hao Wang, Zhexin Wang, Mengmeng Zhou, Jindong Chen, Feng Yao, Liang Zhao, Ben He