Femoral artery cannulation as a safe alternative for aortic dissection arch repair in the era of axillary artery cannulation

Guang Tong, Dong-Lin Zhuang, Zhong-Chan Sun, Ze-Rui Chen, Rui-Xin Fan, Tu-Cheng Sun