Review of Thymus Surgery, edited by Jiang Fan and Yuming Zhu— AME Publishing Company, Hong Kong, 2020

Ramón Rami-Porta