Clinicopathological characteristics and prognostic factors of primary pulmonary lymphoma

Huayu He, Fengwei Tan, Qi Xue, Lei Liu, Yue Peng, Guangyu Bai, Moyan Zhang, Shugeng Gao