Early identification of patients with severe COVID-19 at increased risk of in-hospital death: a multicenter case-control study in Wuhan

Wei Zhou, Yisi Liu, Beibei Xu, Sa Wang, Shusheng Li, Hong Liu, Ziting Huang, Yan Luo, Ming Hu, Wenjuan Wu, Zhanguo Zhang, Xin Long, Wenbin Zou, Yi Bian, Xiaojing Zou, Malcolm Elliott, Lanxin Yue, Huifang Deng, Hairong Chen, Xueli Gao, Ying Wu, Minghao Fang, Boli Zhang, Yue Gao