Effects of blood oxygen saturation on pulmonary artery remodeling in an in vitro perfusion circuit model

Yao Liu, Bin Wen, Fengwen Zhang, Xiang-Bin Pan