Original Article


The impact of an N1 lymph node examination in patients with early-stage non-small cell lung cancer: a retrospective cohort study

Wenyu Zhai, Yuzhen Zheng, Yuming Rong, Xiaoqiang Li, Qihang Yan, Fangfang Duan, Zerui Zhao, Jianlong Chen, Shuqin Dai, Junye Wang

Download Citation