Original Article


Use of carbon nanotube sensor for detecting postoperative abnormal respiratory waveforms

Masashi Kobayashi, Yohei Wada, Yasuro Okumiya, Koji Yataka, Katsunori Suzuki, Yasuhiro Nakashima, Hironori Ishibashi, Kenichi Okubo

Download Citation