Development and validation of a nomogram to predict anastomotic leakage after esophagectomy for esophageal carcinoma

Wen-Quan Yu, Hui-Jiang Gao, Guo-Dong Shi, Jia-Yu Tang, Hua-Feng Wang, Shi-Yu Hu, Yu-Cheng Wei