Low CD4 T cell count predicts radiological progression in severe and critically ill COVID-19 patients: a case control study

Qingqing Wang, Yumeng Yao, Zheyong Huang, Jiatian Cao, Chouwen Zhu, Kaihuan Yu, Jue Pan, Bijie Hu