Discriminating invasive adenocarcinoma among lung pure ground-glass nodules: a multi-parameter prediction model

Fuying Hu, Haihua Huang, Yunyan Jiang, Minxiang Feng, Hao Wang, Min Tang, Yi Zhou, Xianhua Tan, Yalan Liu, Chen Xu, Ning Ding, Chunxue Bai, Jie Hu, Dawei Yang, Yong Zhang