Original Article


C-reactive protein testing to reduce antibiotic prescribing for acute respiratory infections in adults: a systematic review and meta-analysis

Kang Zhang, Kai Xie, Chenxi Zhang, Yingjin Liang, Zhanke Chen, Haifeng Wang