Original Article


Transcatheter closure of inferior sinus venosus defect using a patent ductus arteriosus occluder following simulation with a 3D-printed model

Zeming Zhou, Yuanrui Gu, Hong Zheng, Huijun Song, Shiguo Li, Chaowu Yan, Zhongying Xu

Download Citation