Original Article


Lung recruitment after cardiac arrest during procurement of atelectatic donor lungs is a protective measure in lung transplantation

Eito Niman, Kentaroh Miyoshi, Toshio Shiotani, Tomohiro Toji, Takuro Igawa, Shinji Otani, Mikio Okazaki, Seiichiro Sugimoto, Masaomi Yamane, Shinichi Toyooka

Download Citation