Original Article


A novel system for analyzing indocyanine green (ICG) fluorescence spectra enables deeper lung tumor localization during thoracoscopic surgery

Ryohei Chiba, Yuma Ebihara, Haruhiko Shiiya, Hideki Ujiie, Aki Fujiwara-Kuroda, Kichizo Kaga, Liming Li, Satoru Wakasa, Satoshi Hirano, Tatsuya Kato

Download Citation