Original Article


3D localization based on anatomical LANDmarks in the treatment of pulmonary nodules

Dazhi Pang, Guangqiang Shao, Jitian Zhang, Jinglong Li, Hongxia Wang, Taiyang Liuru, Zhihai Liu, Yanan Liang

Download Citation