Original Article


Risk factors for respiratory failure after tuberculosis-destroyed lung surgery and increased dyspnea score at 1-year follow-up

Hongyun Ruan, Yunsong Li, Yuxuan Wang, Fangchao Liu, Dongdong Hou, Changfan Gong, Jinxiang Wang, Zhidong Liu

Download Citation