Original Article


SARC-F scores can predict health status and daily activity in patients with idiopathic pulmonary fibrosis

Hirotsugu Ohkubo, Kohei Fujita, Akiko Nakano, Yuki Amakusa, Yuta Mori, Kensuke Fukumitsu, Satoshi Fukuda, Yoshihiro Kanemitsu, Takehiro Uemura, Tomoko Tajiri, Ken Maeno, Yutaka Ito, Tetsuya Oguri, Yoshiyuki Ozawa, Takayuki Murase, Akio Niimi

Download Citation