Original Article


Effects of preoperative Staphylococcus aureus screening and targeted decolonization bundle protocols in cardiac surgery: a nine-year review of a regional cardiovascular center in China

Jufang Sun, Dewei Qian, Ren Zhou, Rong Tang, Lichun Guan, Yizhou Ye, Ying Pu, Min Yu

Download Citation