Original Article


A cross-sectional study: analysis of anatomical variation in the right upper lung intersegmental vein V2a based on a 3D reconstruction technique

Hang Zhou, Wenwei Wei, Hao He, Hui Lin, Xiaofeng Chen, Pei-Yuan Wang, Shuo-Yan Liu, Feng Wang

Download Citation