Original Article


Risk factors for late-onset pulmonary fistula after pulmonary segmentectomy

Natsuko Kawatani, Toshiki Yajima, Kimihiro Shimizu, Toshiteru Nagashima, Yoichi Ohtaki, Kai Obayashi, Seshiru Nakazawa, Tomohiro Yazawa, Ken Shirabe

Download Citation