Original Article


Does the residual aorta dilate after replacement of the bicuspid aortic valve and ascending aorta?

Yuki Yoshioka, Shin Yajima, Ryoto Sakaniwa, Naoki Tadokoro, Satoshi Kainuma, Naonori Kawamoto, Takashi Kakuta, Hitoshi Matsuda, Tomoyuki Fujita, Satsuki Fukushima

Download Citation