Original Article


Identified optimal candidates for pulmonary resection in octogenarians with non-small cell lung cancer: a web-based predictive model

Yizhou Peng, Yang Wo, Pengcheng Liu, Chongze Yuan, Zhigang Wu, Yan Shang, Hui Hong, Yihua Sun

Download Citation