Vol 3, No 4 (December 2011): Journal of Thoracic Disease

Review Article

Endoscopic management of benign tracheobronchial tumors
Hui Gao, Xin Ding, Dong Wei, Peng Cheng, Xiaomei Su, Huanyi Liu, Tao Zhang
Pandemic H1N1 influenza
Anand Kumar

Case Report

Lung cancer, thyroid cancer or both: An unusual case presentation
Costantine Albany, Amit Jain, Thomas M Ulbright, Lawrence H Einhorn

Guidelines

Chinese Guidelines for Diagnosis and Treatment of Influenza (2011)
Nan-shan Zhong, Yi-min Li, Zi-feng Yang, Chen Wang, You-ning Liu, Xing-wang Li, Yue-long Shu, Guang-fa Wang, Zhan-cheng Gao, Guo-hua Deng, Li-xian He, Xiu-ming Xi, Bin Cao, Kun-ling Shen, Hao Wu, Ping-an Zhou, Qing-quan Li