Vol 3, No 4 (December 28, 2011): Journal of Thoracic Disease

Case Report

Lung cancer, thyroid cancer or both: An unusual case presentation
Costantine Albany, Amit Jain, Thomas M Ulbright, Lawrence H Einhorn

Guidelines

Chinese Guidelines for Diagnosis and Treatment of Influenza (2011)
Nan-shan Zhong, Yi-min Li, Zi-feng Yang, Chen Wang, You-ning Liu, Xing-wang Li, Yue-long Shu, Guang-fa Wang, Zhan-cheng Gao, Guo-hua Deng, Li-xian He, Xiu-ming Xi, Bin Cao, Kun-ling Shen, Hao Wu, Ping-an Zhou, Qing-quan Li