Differences in molecular epidemiology of lung cancer among ethnicities (Asian vs. Caucasian)

Motohiro Izumi, Tomohiro Suzumura, Koichi Ogawa, Yoshiya Matsumoto, Kenji Sawa, Naoki Yoshimoto, Yoko Tani, Tetsuya Watanabe, Hiroyasu Kaneda, Shigeki Mitsuoka, Kazuhisa Asai, Tomoya Kawaguchi