Impact of pulmonary thromboendarterectomy on tricuspid regurgitation in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension: a single-center prospective cohort experience

Yanan Zhen, Jianbin Zhang, Xiaopeng Liu, Guang Sun, Xia Zheng, Yongxin Han, Zhenguo Zhai, Aili Li, Fan Lin, Peng Liu