Is the result of modified Allen’s test still accurate after endoscopic thoracic sympathectomy?

Jiaheng Zhang, Yuanjun Cheng, Donglai Chen, Fuquan Zhang, Shanzhou Duan, Lei Chen, Chang Chen, Yonghua Sang, Li Shi, Wentao Yang, Yongbing Chen