Feasibility of autologous fibrin glue in general thoracic surgery

Mitsuaki Kawashima, Tadasu Kohno, Sakashi Fujimori, Naoko Kimura, Souichiro Suzuki, Ryuichi Yoshimura, Shinji Yuhara, Akira Kohno, Makoto Wakatabe, Shigeyoshi Makino