Schisandra A ameliorates cigarette smoke extract and lipopolysaccharide-induced oxidative stress in lung epithelial cells

Dapeng Zhang, Suzhen Hu, Wanyan Li, Ran Ao, Zhijuan Wu, Zhimin Zhang, Ling Han