Diagnostic value of echocardiography on detecting the various types of anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery

Yi Yu, Qun-Shan Wang, Xi-Fang Wang, Jian Sun, Ling-Wei Yu, Ming Ding, Yi-Gang Li