Is uni-portal video-assisted thoracic surgery a feasible approach for the surgical treatment of bronchopulmonary sequestration?

Zhixin Li, Yongqiang Zhao, Xuefei Hu, Wenxin He, Xiaogang Zhao