Decision algorithm and surgical strategies for managing tracheocutaneous fistula

Chieh-Ni Kao, Yu-Wei Liu, Po-Chih Chang, Shah-Hwa Chou, Su-Shin Lee, Yur-Ren Kuo, Shu-Hung Huang