Effect of heated humidified ventilation on intraoperative core temperature and prognosis in normothermic thoraco-abdominal aortic aneurysm repair

Rui Zhao, Jiawei Qiu, Jinlin Wu, Wenxiang Jiang, Enzehua Xie, Wei Gao, Cuntao Yu, Juntao Qiu