Non-significant efficacy of icotinib plus pleurodesis in epidermal growth factor receptor positive mutant lung cancer patients after malignant pleural effusion drainage compared to icotinib alone

Yunhua Xu, Wangsheng Fang, Bingye Cheng, Shanshan Chen, Linping Gu, Li Zhu, Yan Pan, Zhen Zhou