An annual review of the remarkable advances in lung cancer clinical research in 2019

Bo Cheng, Shan Xiong, Caichen Li, Hengrui Liang, Yi Zhao, Jianfu Li, Jiang Shi, Limin Ou, Zisheng Chen, Peng Liang, Wenhua Liang, Jianxing He