Thoracoscopic medial-basal segment segmentectomy

Min Zhang, Qing-Chen Wu, Ming-Jian Ge