Identification key genes, key miRNAs and key transcription factors of lung adenocarcinoma

Jinghang Li, Zhi Li, Sheng Zhao, Yuanyuan Song, Linjie Si, Xiaowei Wang