First-line treatment selection with organoids of an EGFRm + TP53m stage IA1 patient with early metastatic recurrence after radical surgery and follow-up

Ziqi Jia, Yanyu Wang, Lei Cao, Yadong Wang, Yang Song, Xiaoying Yang, Zhongxing Bing, Zhili Cao, Peng Liu, Shuyang Zhang, Zexin Chen, Min Huang, Yan Yu, Han Han-Zhang, Jinlei Song, Daniel C. Christoph, Antonio Passaro, Cesare Gridelli, Tomoyuki Hishida, Naixin Liang, Shanqing Li