Surgical treatment strategies for invasive thymoma

Soichiro Funaki, Yasushi Shintani, Eriko Fukui, Ryu Kanzaki, Takashi Kanou, Naoko Ose, Masato Minami, Meinoshin Okumura